ஆய்வுச் சிந்தனைகள்


கம்பன் உணர்த்திய அறம்

கம்பன் காப்பியத்தில் பலவகை அறங்கள் பேசப்படுகின்றன. தனிமனித அறம், சமுதாய அறம், போர் அறம், ஆட்சி அறம் என அறம் பலவகைப்படும். அறங்கள் எக்காலத்துக்கும் யாவர்க்கும் பொதுவானவை. பெருங்காப்பியம் படைக்கும் கவிஞன் அறத்தை உணர்த்துகிறான். கம்பன் காப்பியத்துள் மனிதன் மேற்கொள்ள வேண்டிய அறம் பற்றி ஆராய்வது கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

தனிமனித அறம்:-

இராமன் வாழ்வில் மேற்கொண்ட அறம் பற்றிக் கம்பன் பல இடங்களில் உணர்த்துகிறான். எடுத்துக்காட்டாக,

இந்த இப்பிறவிக்கு
இருமாந்தரைச் சிந்தையாலும் தொடேன்

எனக் கூறுகிறான். இராமன் வாழ்ந்து காட்டிய அறவழி தனிமனித அறவழி என்பதைக் கம்பன் காப்பியத்துள் காணமுடிகிறது.

இராமன் தந்தை சொல் தட்டாத தனயனாக வாழ்ந்து காட்டுகிறான். இராமன், சகர புத்திரர்கள் கதையைக் கேட்ட நான் தந்தை சொல் எவ்வாறு தட்ட முடியும் எனக் கேட்கிறான். தந்தை சொல் மீறாத அறவழியில் இராமன் வாழ்ந்தான் என்பதைக் கம்பன் பாடல்களில் காணலாம்.

தாடகை என்ற அரக்கியை இராமன் கொல்லும்போது தயங்குகிறான். இராமன் தயக்கத்திற்குக் காரணம் தாடகை "பெண்" என்பதே. தனக்குத் தீங்கு செய்தவர்களையோ அல்லது தீமை விளைவிப்பவர்கைளையோ கொல்வது தவறாகாகது என்பதை விசுவாமித்திரர் இராமனுக்கு உணர்த்துகிறார். அதன் பின்பே இராமன் தாடகையைக் கொல்கிறான்.

வாலி இராமனுக்கு எந்தக் கெடுதலும் செய்யவில்லை. சுக்கிரீவனுக்காக வாலியை இராமன் கொன்றான். வாலி கொல்லப்படுவதற்கு உரியவன் என்பதை வள்ளுவர் அறத்தை கொண்டு கம்பன் உறுதிபடுத்துகிறான். வாலியின் குற்றம் இராமன் கூற்றால் உணரப்படுகிறது. பாடல் வருமாறு,

ஈரம் ஆவதும், இற்பிறப்பாவதும்
வீரமாவதும், கல்வியின் மெய்ந்நெறி
வாரமாவதும், மற்றொருவன் புணர்
தாரம் ஆவதைத் தாங்கும் தருக்கரோ? (கிட்கிந்த. வாலிவதை. 99)

இரக்கம் என்று சொல்வது, உயர்ந்த குடிப்பிறப்பு என்று கூறுவது, வீரம் என்று விளம்புவது, கல்வியினால் அறிந்த உண்மை நெறியென்று உரைக்கப்படுவது, அன்பு என்று கூறுவது இவை எல்லாம் மற்றொருவனுடைய மனைவியைத் தன்னுடைய மனைவியாகக் கொள்ளும் கர்வமா? என்பது மேற்சுட்டிய பாடலின் கருத்து. மற்றொரு பாடல்,

தருமம் இன்னதெனும் தகைத்தன்மையும்
இருமையும், தெரிந்து எண்ணலை, எண்ணினால்
அருமை உம்பிதன் ஆருயிர்த் தேவியைப்
பெருமை நீங்கினை எய்தப் பெறுதியோ. (மேற்படி - 100)

தருமம் என்றால் இன்னது என்று நீ எண்ணிப் பார்க்கவில்லை. அதனால் அடையும் இம்மை மறுமைப் பயன்களை ஆராய்ந்து பார்க்கவில்லை. இவைகளைப் பற்றியெலலாம் நீ நினைத்துப் பார்த்திருப்பாயானால் அருமையான உன் தம்பியின் ஆருயிர் மனைவியை நீ கவர்ந்து கொள்வாயா? உன்னுடைய பெருமையை இழந்து நிற்பாயா? என இராமன் வாலியைப் பார்த்துக் கேட்கிறான்.

இவ்விரு பாடல்களிலும் வாலி செய்த பெருங்குற்றம் பிறன்மனை நயத்தல். இக்குற்றமே வாலி செய்த பெருங்குற்றமாகும். அதுவே அறக்குற்றம். மறைந்திருந்து கொல்வது தவறு எனத் தெரிந்தும் இராமன் வாலியைக் கொன்றான். வாலியின் அறமற்ற செயலைத் தடுக்கும்போது இராமன் செயல் அறவழியாக அமைகிறது.

இராவணன் தன் மாமனாகிய மாரீசனிடம் போனான். சீதையின் மீது தான் கொண்ட காதலைக் கூறினான். அவளைக் கவர்ந்து கொண்டு வருவதற்குத் தனக்குத் துணை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான். அதற்குப் பதிலாக மாரீசன் இராவணணுக்கு எடுத்துக்கூறும் அறம் பாரட்டத்தக்கது. பாடல் வருமாறு,

நாரம் கொண்டார், நாடு கவர்ந்தார், நடையல்லா
வாரம் கொண்டார், மற்றொரு வர்க்காய் மனைவாழும்
தாரம் கொண்டார், என்றிவர் தம்மைத் தருமந்தான்
ஈரும் கண்டாய்! கண்டகர் உயர்ந்தார் எவர்ஐயா?

நடுவுநிலைமை தவறிய அன்பு கொண்டவர்கள்; பிற நாட்டைப் பலவந்தமாகக் கவந்தவர்கள்; ஒழுக்கமற்ற செயல்களிலே ஆசை கொண்டவர்கள்; மற்றொருவர்க்கு உரியவளாய் அவர் மனையிலே வாழும் தாரத்தைக் கவர்ந்தவர்கள். இவர்களை எல்லாம் தர்மமே அழித்துவிடும். மாரீசன் வாயிலாக அதர்மத்தின் வழி நடப்பவர்களைத் தர்மம் தண்டிக்கும்.

கும்பகருணன் இராவணணுடைய தம்பி. அவன் இறுதி வரையிலும் இராவணன் பக்கத்திலே நின்று போர் செய்தவன். அவனும் இராவணனை இடித்துக் கூறுகிறான். சீதையைச் சிறையெடுத்த காரணத்தால் அரக்கர்குலம் அழியக்கூடிய தீமைக்கு ஆளாயிற்று என்கிறான் கும்பகருணன்,

ஆயிரம் மறைப்பொருள்
உணர்ந்து, அறிவமைந்தாய்
தீவினை நயப்புறுதல் செய்தனை (யுத்த. மந்திரப். 48)

நல்லொழுக்கமற்றவர்கள் செய்யும் பழிச்செயல் இது. இதைவிடப் பெரும் பழி வேறு ஏதேனும் உண்டோ? எனக் கூறும் கும்பகருணன்,

ஆசில் பரதாரம் அவை அம்சிறை அடைப்பேம்
மாசில் புகழ் காதல் உறுவோம்! வளமை கூரப்
பேசுவது மானம்! இடைபேணுவது காமம்
கூசுவது மானுடரை! நன்றுநம் கொற்றம்

மேற்சுட்டிய பாடல் மூலம் விளக்குகிறான். இராவணன் அறத்திற்கு மாறாக நடந்தான் என்பதைக் கம்பன் கும்பகருணன் வாயிலாகச் சுட்டுகிறான்.

இவ்வாறு இராமன் மனிதனாகப் பிறந்து அறவழியில் உயர்ந்ததால் தெய்வமாக உயர்த்தப்படுகிறான். இராவணன் மனிதனாகப் பிறந்து அறமற்ற வழியில் சென்றதால் அரக்கனாகத் தாழ்கிறான். தனிமனிதன் பின்பற்றிய அறம் அவன் உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்ற உண்மை கம்பன் காப்பியத்துள் விரவிக் கிடக்கின்றது.

நன்றி: ஆய்வுக்கோவை.

2012 Tamil Rasipalangal Horoscope
Latest Tamil Movies Online Website
Send Greetings in Tamil
Tamilnadu Classifieds - Koodal Business Link